یکشنبه, 30 دی 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
تغییر شرکت حفاری
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://samab.nkhrw.ir/
شرح خدمت:

تقاضای تغییر شرکت حفاری

مدارک مورد نیاز:

اسناد مالکیت - کارت ملی - شناسنامه - وکالتنامه

مراکز ارائه کننده خدمت:

مدیریت منابع شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی فصل دوم این قانون

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 10 روز کاری
شرایط خاص خدمت: