یکشنبه, 30 دی 1397

 

نظرسنجی از خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی - 13021446000


اطلاعات شخصی
جنسیت:
نام:
نام خانوادگی:
تلفن همراه:
تلفن:

فرم نظرسنجی *عنوان خدمت :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ مراجعه :
1. آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است :
 
 
 
2.آیا خدمت مورد نظر شما سریع، به موقع و در موعد مقرر انجام شده است :
 
 
 
3. تلاش کارکنان جهت رعایت قوانین و مقررات و برقراری عدالت را چگونه ارزیابی می کنید :
 
 
 
4. نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات ارائه شده چیست :
 
 
 
5. نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است :
 
 
 
6. نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم بفرمایید :
7. نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم بفرمایید :
8. چنانچه کاری که جهت آن مراجعه نموده اید انجام نشده است یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید علت را کدامیک از موارد زیر می دانید :