یکشنبه, 28 بهمن 1397

مقایسه بارندگی تجمعی بیست و هفتم بهمن ماه سال آبی جاری نسبت به سال آبی  گذشته و متوسط درازمدت

 

ردیف

نام ایستگاه

بارندگی 24 ساعته گذشته
*

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 97-98

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 96-97

 بارندگی تجمعی  دراز مدت  تا تاریخ یاد شده

افزایش یا کاهش بارندگی

افزایش یا کاهش بارندگی

بارندگی در شب
گذشته

  نسبت به سال آبی  
 96-97

نسبت به درازمدت

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

مقدار

درصد

مقدار

درصد

1

بجنورد

0.0

150.5

46.8

87.8

103.7

221.6

62.7

71.4

0.0

2

شیروان

0.0

127.3

63.2

100.2

64.1

101.4

27.1

27.1

0.0

3

سد اسفراین

0.0

213.5

39.0

128.4

174.5

447.4

85.1

66.3

0.0

4

سنخواست

0.0

136.1

25.1

83.9

111.0

442.2

52.2

62.2

0.0

5

اسفراین

0.0

125.2

20.5

109.4

104.7

510.7

15.8

14.5

0.0

6

جاجرم

0.0

89.0

12.6

54.6

76.4

606.3

34.4

63.0

0.0

7

فاروج

0.0

129.1

30.2

117.8

98.9

327.5

11.3

9.6

0.0

8

آشخانه

0.0

153.1

58.4

131.8

94.7

162.2

21.3

16.2

0.0

متوسط ایستگاهها

0.00

140.5

37.0

101.7

103.5

279.9

38.7

38.1

0.00

 
 بازدید:10212
آخرین به روزرسانی: 1397/11/27