پنجشنبه, 22 آذر 1397

مقایسه بارندگی تجمعی نوزدهم آبان ماه سال آبی جاری نسبت به سال آبی  گذشته و متوسط درازمدت


 

ردیف

نام ایستگاه

بارندگی 24 ساعته گذشته
*

 بارندگی تجمعی
97-98
 تا تاریخ یاد شده

 بارندگی تجمعی
96-97
 تا تاریخ یاد شده

 بارندگی تجمعی
  دراز مدت
  تا تاریخ یاد شده

افزایش یا کاهش بارندگی
 نسبت به سال آبی
96-97

افزایش یا کاهش بارندگی
نسبت به
 درازمدت

بارندگی در شب
گذشته

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

مقدار

درصد

مقدار

درصد

1

بجنورد

0.0

50.5

25.6

42.9

24.9

97.3

7.6

17.7

0.0

2

شیروان

0.0

64.4

21.9

45.2

42.5

194.1

19.2

42.5

0.0

3

سد اسفراین

0.0

114.0

18.0

45.2

96.0

533.3

68.8

152.1

0.0

4

سنخواست

0.0

39.7

13.6

33.3

26.1

191.9

6.4

19.3

0.0

5

اسفراین

0.0

71.7

10.0

40.7

61.7

617.0

31.0

76.3

0.0

6

جاجرم

0.0

22.0

5.5

19.7

16.5

300.0

2.3

11.6

0.0

7

فاروج

0.0

75.2

11.3

47.6

63.9

565.5

27.6

58.1

0.0

8

آشخانه

0.0

45.9

34.7

57.8

11.2

32.3

-11.9

-20.6

0.0

متوسط ایستگاهها

0.00

60.4

17.6

41.5

42.9

243.8

18.9

45.4

0.00

 بازدید:9258
آخرین به روزرسانی: 1397/09/19