چهارشنبه, 2 آبان 1397

مقایسه بارندگی تجمعی بیست و هشتم مهرماه سال آبی جاری نسبت به سال آبی  گذشته و متوسط درازمدت


 

ردیف

نام ایستگاه

بارندگی 24 ساعته گذشته
*

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 96-97

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده 96-95

 بارندگی تجمعی  دراز مدت  تا تاریخ یاد شده

افزایش یا کاهش بارندگی

افزایش یا کاهش بارندگی

بارندگی در شب
گذشته

نسبت به سال آبی    95-96

نسبت به درازمدت

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

مقدار

درصد

مقدار

درصد

1

بجنورد

0.0

18.5

11.0

7.7

7.5

68.2

10.8

141.8

0.0

2

شیروان

0.0

10.7

1.0

7.4

9.7

970.0

3.3

45.1

0.0

3

سد اسفراین

0.0

20.5

9.0

5.1

11.5

127.8

15.4

304.8

0.0

4

سنخواست

0.0

4.6

10.6

4.8

-6.0

-56.6

-0.2

-3.9

0.0

5

اسفراین

0.0

9.3

6.6

5.9

2.7

40.9

3.4

56.7

0.0

6

جاجرم

0.0

3.5

2.0

2.6

1.5

75.0

0.9

34.9

0.0

7

فاروج

0.0

17.7

5.4

9.3

12.3

227.8

8.4

90.5

0.0

8

آشخانه

0.0

9.0

18.2

10.5

-9.2

-50.5

-1.5

-14.2

0.0

متوسط ایستگاهها

0.00

11.7

8.0

6.6

3.8

47.0

5.1

76.4

0.00

 بازدید:8536
آخرین به روزرسانی: 1397/07/28