دوشنبه, 29 مرداد 1397

مقایسه بارندگی تجمعی دوازدهم خرداد ماه سال آبی جاری نسبت به سال آبی  گذشته و متوسط درازمدت

 

ردیف

نام ایستگاه

بارندگی 24 ساعته گذشته
*

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 96-97

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده 96-95

 بارندگی تجمعی  دراز مدت  تا تاریخ یاد شده

افزایش یا کاهش بارندگی

افزایش یا کاهش بارندگی

بارندگی در شب
گذشته

  نسبت به سال آبی  95-96

نسبت به درازمدت

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

مقدار

درصد

مقدار

درصد

1

بجنورد

0.0

168.0

167.8

202.4

0.2

0.1

-34.4

-17.0

0.0

2

شیروان

0.0

203.6

150.2

228.8

53.4

35.6

-25.2

-11.0

0.0

3

سد اسفراین

0.0

157.5

206.2

280.5

-48.7

-23.6

-123.0

-43.9

0.0

4

غلامان

0.0

215.2

207.2

259.9

8.0

3.9

-44.7

-17.2

0.0

5

آیرقایه

0.0

274.5

242.0

290.6

32.5

13.4

-16.1

-5.6

0.0

6

سنخواست

0.0

124.8

183.4

191.4

-58.6

-32.0

-66.6

-34.8

0.0

7

اسفراین

0.0

93.6

128.7

232.5

-35.1

-27.3

-138.9

-59.7

0.0

8

جاجرم

0.0

103.4

95.5

135.3

7.9

8.3

-31.9

-23.6

0.0

9

فاروج

0.0

164.6

178.9

261.6

-14.3

-8.0

-97.0

-37.1

0.0

10

آشخانه

0.0

153.1

193.6

279.2

-40.5

-20.9

-126.1

-45.2

0.0

متوسط ایستگاهها

0.00

165.8

175.4

236.2

-9.5

-5.4

-70.4

-29.8

0.00

 
 

 بازدید:7153
آخرین به روزرسانی: 1397/03/12