جمعه, 30 فروردین 1398

مقایسه بارندگی تجمعی هفتم فروردین ماه سال آبی جاری نسبت به سال آبی  گذشته و متوسط درازمدت


 

ردیف

نام ایستگاه

بارندگی 24 ساعته گذشته
*

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 97-98

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 96-97

 بارندگی تجمعی  دراز مدت  تا تاریخ یاد شده

افزایش یا کاهش بارندگی

افزایش یا کاهش بارندگی

بارندگی در شب
گذشته

نسبت به سال آبی  
96-97

نسبت به درازمدت

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

مقدار

درصد

مقدار

درصد

1

بجنورد

26.5

278.6

81.1

130.9

197.5

243.5

147.7

112.8

19.0

2

شیروان

18.2

216.2

102.7

152.0

113.5

110.5

64.2

42.3

11.7

3

سد اسفراین

34.0

369.0

83.0

189.8

286.0

344.6

179.2

94.5

16.0

4

سنخواست

27.7

245.4

84.9

129.1

160.5

189.0

116.3

90.1

27.7

5

اسفراین

7.4

183.3

46.0

158.5

137.3

298.5

24.8

15.7

7.4

6

جاجرم

16.0

194.5

53.4

81.9

141.1

264.2

112.6

137.6

13.5

7

فاروج

16.9

192.5

76.0

174.8

116.5

153.3

17.7

10.1

16.9

8

آشخانه

13.5

228.1

96.3

191.8

131.8

136.9

36.3

18.9

13.5

متوسط ایستگاهها

20.03

238.5

77.9

151.1

160.5

206.0

87.4

57.8

15.71

 بازدید:11600
آخرین به روزرسانی: 1398/01/07