|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

پروژهای تحقیقاتی انجام شده

مجری

عنوان پروژه

پژوهشکده امیر کبیر

بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی اصل 44 قانون اساسسی در زمینه مدیریت منابع آب استان خراسان شمالی

دانشگاه شهید بهشتی

بررسی نشت از سد بیدواز اسفراین با استفاده از نتایج ابزار دقیق

جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی

تعیین ارزش اقتصادی آب شیرین دره

دانشگاه فردوسی مشهد

کارایی مدل های هیدرو گراف واحد درتعیین هیدروگراف سیلاب

دانشگاه آزاد واحد دزفول

بهینه سازی سیستم ذخیره- پخش سیلاب در طرح های تغذیه مصنوعی مستقیم سطحی

دانشگاه آزاد مشهد

شبیه سازی عددی استفاده از آبشکن در کنترل مهاجرت مئاندرها

دانشگاه آزاد مشهد

بهینه سازی ابعاد هسته رسی سدهای خاکی منطقه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک تحت شرایط پایدار هیدرولیکی

جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

بررسی علل رشد جلبکی در مخازن پشت سدها و کانالهای انتقال آب و ارائه راهکارهای مناسب

جهاد دانشگاه خراسان شمالی

ارائه روش نوین در بررسی عوامل تغییر شکل سدهای خاکی و انتخاب مناسب ترین روش علاج بخشی به کمک ترانشه شناسایی و مایع رنگی

دانشگاه صنعتی شاهرود

بررسی هجوم آب شور از کویر مرکزی به دشت اسفراین

مرکز تحقیقات کشاورزی بجنورد

بررسی قابلیت مدل EPM در ارزیابی پتانسیل فرسایش حوزه آبریز سد گلمندره و میزان رسوب رودخانه آن با استفاده از GIS و RS

موسسه علمی کاربردی وزارت نیرو(خراسان رضوی)

ارزیابی اثرات پساب کارخانه قند شیروان بر کیفیت آبی منطقه

دانشگاه صنعتی شاهرود

بررسی مدلینگ جریان پساب صنعتی در رودخانه با استفاده از سی اف دی به منظور مدیریت منابع آب و محیط زیست

گروه پژوهشی شوربوم آمایش

بکار گیری نیروگاه برق –آبی کوچک بر روی خطوط انتقال آب با مطالعه موردی خطوط انتقال آب از سد شیرین دره به شهر بجنورد

جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

بررسی روند تغییرات پارامترهای هواشناسی و تیه مدلی برای پیش بینی خشکسالی

دانشگاه فردوسی مشهد

منشایابی رسوبات با استفاده از عناصر نادر خاکی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

بررسی آزمایشگاه کاربرد صحفات مستغرق در کنترل آبشستگی دیواره های قائم تکیه گاه پل

دانشگاه آزاد مشهد

بررسی شرایط رودخانه ای برای استفاده از روش های طبیعی- سازه ای (بیومکانیک) در ساماندهی رودخانه ها و ارزیابی تأثیر آن بر روی رفتار رودخانه در مقایسه با روشهای طبیعی و سازه ای (مطالعه مورد رودخانه اترک و رودخانه سومبار)

دانشگاه کرمان

طراحی سیستم نگهداری تونل با استفاده از بلوکهای ناپایدار ناشی از تقاطع ناپیوستگی ها ( مطالعه موردی مجموعه سرریز سد قردانلو)

دکتر  کرمی

ارزیابی حجم آبهای زیرزمینی زهکشی شده به کشور ترکمنستان در منطقه شمال استان

دکتر قزلسوفلو

پهنه بندی آسیب پذیری سیل شهر بجنورد با استفاده از روش AHP و اولویت بندی بحران در منطقه

دکتر سلیمانی

ارزیابی مدل ریاضی DLSRD در تعیین میزان حریم کمی رودخانه های شهری

مرکز پژوهشی مدیریت منابع کاوش

بررسی و پیش بینی بارندگی در استان خراسان شمالی بر اساس سریهای زمانی

شرکت توسعه آب و محیط

برآورد حجم رواناب و رسوب در زیرحوضه گراتی و بررسی تغییرات ماهانه شماره منحنی رواناب(CN) با استفاده از مدل SWAT

شرکت یسنا پارس

آسیب شناسی عملکرد و ارائه برنامه مکانیزه بهبود نظام مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی منشاء و کیفیت آب "چشمه آب گرم ایوب پیغمبر" بر پایهء مطالعات هیدروژئوشیمی، ایزوتوپهای پایدار محیطی و زمین شناسی ساختمانی 

دانشگاه آزاد شاهرود

بررسی علل تشکیل شکاف های بزرگ در دشت سملقان و اثر شکافها بر افت کیفی آب زیرزمینی

مرکز پژوهشی مدیریت منابع کاوش

تعیین و مکان یابی عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی در دشت شیروان

دانشگاه آزاد مشهد

بررسی عددی الگوی جریان و آنالیز ترکیبی حساسیت در سرریز و حوضچه های آرامش

دانشگاه آزاد بجنورد

سنجش رضایت شغلی پرسنل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی و ارائه راهکار ارتقا انگیزش شغلی

مرکز پژوهشی مدیریت منابع کاوش

پهنه بندی سیلاب ناشی از شکست سد بیدواز با استفاده از تلفیق مدل هیدرولیکی و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانشگاه آزاد شاهرود

بررسی پدیده لرزه خیزی القایی سد شیرین دره در استان خراسان شمالی به روش توزیع فرکتال

دانشگاه صنعتی شاهرود

ارزیابی و ارائه روشهای نوین محاسبه و برآورد ضرایب دینامیکی و مشخصه های آبخوان  شیروان

دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی مدیریت بهم پیوسته سیل رودخانه شاهجوب با استفاده از تصمیم گیری گروهی فازی

دانشگاه آزاد تهران

استخراج و تبیین شاخص ها و معیارهای اصلی طراحی مکعب  های داده ای مورد نیاز صنعت آب کشور و سامانه های )Data Warehouse) قالب مخازن داده ای مبتنی بر هوش تجاری

دانشگاه آزاد شاهرود

رفتار سنجی زمین لرزه ها در سدهای مخزنی استان خراسان شمالی با رویکرد مدیریت بحران

مرکز پژوهشی مدیریت منابع کاوش

ارائه راهکار بهینه و اقتصادی در خصوص استفاده از پساب

جهاددانشگاهی خراسان شمالی

تدوین و پیاده سازی نظام جامع مستندسازی و انتقال تجارب مدیریتی بخش آب استان با هدف

دانشگاه سمنان

ارزیابی و تعیین سطح زیر کشت و نوع کشت در سطح استان خراسان شمالی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و فناوری دورسنجی

دانشگاه حکیم سبزواری

ارزیابی و پهنه بندی  کیفی و آسیب پذیری منابع آب سطحی زیرزمینی آبخوان بجنورد

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

بررسی بازده انتقال و توزیع آب و مدیریت بهینه بهره برداری در شبکه آبیاری سد بیدواز

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

بررسی روند تبخیر و تعرق گیاه مرجه در استان خراسان شمالی

دانشگاه آزاد مشهد

بررسی رفتار پی آبرفتی سد خاکی بش قارداش براساس تحلیل دینامیکی

دانشگاه آزاد تربت حیدریه

بهینه سازی بهره برداری از سدهای مخزنی شیرین دره، بیدواز،شیروان با توجه به تغییرات بعمل آمده در ترکیب مصارف آب تنظیمی سد

مرکز ملی کارست

رفتار سنجی چشمه های کارستی محدوده شیروان - اسفراین

دانشگاه فردوسی مشهد

بهره برداری آب زیرزمینی آبخوان  سازندی در مسیر گسل آب بر

دانشگاه آزاد شیروان

پایش منابع آلاینده تاثیرگذار و منابع آب تاثیرپذیر در حوضه آبریز سد قردانلو

دانشگاه کشاو.رزی گرگان

بررسی بازارهای محلی آب و تحلیل اثرات اقتصادی آن در استان خراسان شمالی

مرکز ملی کارست

رفتار سنجی چشمه های کارستی محدوده شیروان - اسفراین

دانشگاه فردوسی مشهد

بهره برداری آب زیرزمینی آبخوان  سازندی در مسیر گسل آب بر

دانشگاه کشاو.رزی گرگان

بررسی بازارهای محلی آب و تحلیل اثرات اقتصادی آن در استان خراسان شمالی

مرکز پژوهشی مدیریت منابع کاوش

ارائه راهکار بهینه و اقتصادی در خصوص استفاده از پساب

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی : 17 آذر 1400
 
 1018
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 9
 • بیشترین بازدید همزمان : 212
 • بازدید امروز : 542
 • بازدید دیروز : 2,698
 • کل بازدید : 2,680,877
 • آخرین به روزرسانی : 24 اردیبهشت 1401 09:47:26
 • شناسه IP شما : 3.235.176.80

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : خراسان شمالی، بجنورد، خیابان طالقانی شرقی ، بلوار استقلال ، روبروی بوستان شهر
 • کدپستی : 9415644891
 • تلفن : 2-32263281-058
 • فاکس : 32263280-058
 • پست الکترونیکی : info[at]nkhrw.ir
 • پیامک : 30006883
 • تلفن گویا :